INFORMASI UNTUK ANDA

Soal UTS Agama Islam Kelas 6 Semester 2 [Download] 2017

A.    Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1.    Khurimat alaikumul maitatu waddamu   adalah potongan dari surah  .....
a.    Al Hujurat
b.    Ali Imron
c.    Al maidah
d.    An Nissa

2.    Surah Al Maidah turun ketika rosulullah melaksanakan ....
a.    haji
b.    iktikaf
c.    puasa
d.    sholat

3.    Al munkhonikotu artinya binatang yang  ....
a.    tercekik
b.    dipukul
c.    teraniaya
d.    disembelih4.    Al Maidah artinya  ....
a.    hidangan
b.    kamar -kamar
c.    golongan
d.    larangan

5.    Agama yang diridhoi  Allah adalah  ....
a.    Islam
b.    kristen
c.     nasrani
d.    Yahudi

6.    Surah yang membahas tentang kamar – kamar adalah   .....
a.    Al Baqoroh
b.    Al Hujurot
c.    Al maidah
d.    At Thoha

7.    Tujuan Allah  menciptakan manusia beruku –suku dan berbangsa – bangsa unuk .....
a.    Berlomba- lomba
b.    bersaing
c.    mengenal
d.    membantu

8.    Firman Allah dalam surah Al Hujurot ayat  13 adalah orangyang paling mulia disish Allah  ialah orang yang ...
a.    beriman
b.    bertaqwa
c.    beramal
d.    berilmu

9.    Surah Al Hujurot diturunkan dikota  .....
a.    Babilonia
b.    Madinah
c.    Mekah
d.    Mesir

10.  Manusia diciptakan Allah dari  ....
a.    perempuan
b.    laki - laki
c.    darah
d.    laki – laki dan perempuan

11.  Sebelum nabi Muhammad SAW hijrah  kota Madinah bernama ....
a.    Quba
b.    Yasrib
c.    Babilonia
d.    Jazirah Arab

12.  Keputusan  atau keteapan Allah terhadap makluknya disebut  ....
a.    qodo
b.    qodar
c.    nasib
d.    keajaiban

13.  Kiamat, jenis kelamin bayi yang lahir, jodaoh adalah contoh takdir ....
a.    mualaq
b.    mubarok
c.    mubram
d.    mualaf

14.  Sesuatu akan terjadi kepada makhluk Nya telah tertulis dalam kitab   ....
a.    kuning
b.    AlQu’an
c.    primbon
d.    lauhul maffud

15.  Nama lain qodo dan qodar adalah ....
a.    keinginan
b.    keputusan
c.    kejadiqan
d.    takdir

16.  Golongan yang mengikuti hijrah rosulullah disebut  ....
a.    ansor
b.    al mukmin
c.    al amin
d.    muhajirin

17.  Peristiwa hijrahnya kaum muslim  ke Madinah terjadi pada tahun ....
a.    600 M
b.    610 M
c.    612 M
d.    622 M

18.  Sebelum hijrah ke madinah rosulullah dan kaum muslimi pernah
hijrah yang pertama di.....
a.    Etiopia
b.    Madinah
c.    Mesir
d.    Syam

19.  Dalam perjalanan hijrahnke Medinah rosulullah singgah di gua ....
a.    Hiro
b.    Tsur
c.    Sinai
d.    Zaitun

20.  Kaum Anshor menerima kaum muhajirin dengan   .....
a.    kesedihan
b.    perselisihan
c.    suka duka
d.    suka cita


BACA JUGA:


II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat !


1.    Haji perpisahan  yang dilakukan Rosulullah disebut haji  ....
2.    Innallaha alimun khobi  artinya  sesungguhnya Allah maha
Mengetahui dan maha ....
3.    Hewan yang disembelih harus  menyebut nama   ....
4.    Binatang yang mati karena dicekik bila dimakan hukumnya   ....
5.    Takdir ada dua mubram dan .....
6.    Takdir yang bisa dirubah disebut takdir  .....
7.    Cara mengubah takdir dengan ....
8.    Bacaan tarji’ dibaca ketika mendengar   ....
9.     Kaum Ansor artinya kaum ......
10.    Menghadapai cobaan Allah harus dengan  ....

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar !


1.    Apa artinya Innallaha ghofurur rohiim  ?
2.    Sebutkan makanan yang diharamkan yang dibahas dalam surah Al maidah ayat 3 !
3.    Tulislah sebab sebab rosulullah melakukan hijah !
4.    Apa berbedaan takdir  mubram dan mualaq !
5.    Tulislah yang termasuk takdir malaq  !
Tag : Kelas 6, PAI
Back To Top